Wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

8 september 2010

18 mei 2010, NR. DB 2010/103 M , Staatscourant 2010, 7724

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3.34, eerste en tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

ARTIKEL I
Artikel 14 van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 komt te luiden:

Artikel 14
De willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen, bedoeld in artikel 13, bedraagt in het jaar waarin de verplichting is aangegaan of de voortbrengingskosten zijn gemaakt ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten.

ARTIKEL II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager

TOELICHTING

In het kader van de economische crisis is de zogenoemde tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling ingevoerd. Deze regeling beoogt de liquiditeits- en financieringspositie van bedrijven die in 2009 en 2010 voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen staan te verbeteren.

De tijdelijke willekeurige afschrijving biedt op grond van artikel 14 van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 de mogelijkheid ten hoogste 50% van de investering willekeurig af te schrijven in het jaar waarin verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt en eveneens ten hoogste 50% in het onmiddellijk daaropvolgende jaar. Echter, op grond van artikel 3.35, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan het bedrag van de willekeurige afschrijving - voor de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel - niet hoger zijn dan het bedrag dat ter zake van die verplichting is betaald of aan voortbrengingskosten is gemaakt (het betalingscriterium).

Naar aanleiding van signalen uit de praktijk blijkt dat deze samenloop met het betalingscriterium tot een bij de introductie van de tijdelijke willekeurige afschrijving niet beoogde beperking van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving kan leiden. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Voorbeeld
Een belastingplichtige gaat eind 2009 verplichtingen aan voor de aankoop van een bepaald bedrijfsmiddel. In 2010 wordt 60% betaald en in 2011 de overige 40%. Begin 2011 wordt het bedrijfsmiddel geleverd en in gebruik genomen.

Uitwerking
Zonder aanpassing van de regeling, kan alleen in 2010 50% willekeurig worden afgeschreven. In 2009 is er immers geen willekeurige afschrijving mogelijk omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen en niet is voldaan aan het in dat geval geldende betalingscriterium. Ook in 2011 kan er niet willekeurig worden afgeschreven, omdat willekeurige afschrijving alleen kan plaatsvinden - mits is voldaan aan het betalingscriterium - in het investeringsjaar (in dit voorbeeld 2009) en het daaropvolgende jaar (in dit voorbeeld 2010).

Deze onbedoelde beperking wordt in de onderhavige wijzigingsregeling weggenomen. De wijziging houdt in dat twee voorwaarden komen te vervallen:
- de voorwaarde dat alleen in het investeringsjaar en het onmiddellijk daaropvolgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven, en;
- de voorwaarde dat in het onmiddellijk op het investeringsjaar volgende jaar ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven.
Het gevolg is dat voortaan voor investeringen die in 2009 of 2010 zijn verricht, in het investeringsjaar - net als tot nu toe - ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven en het restant - anders dan tot nu toe - in een of meer van de volgende jaren willekeurig mag worden afgeschreven.

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de aanpassingen op alle sinds de introductie van de tijdelijke willekeurige afschrijving kwalificerende investeringen van toepassing zijn. De regeling treedt niet in werking op een van de vaste verandermomenten aangezien het hier reparatieregelgeving betreft.

Er zijn geen administratieve lasten of uitvoeringskosten aan deze wijzigingsregeling verbonden. Ook voor het voor de tijdelijke willekeurige afschrijving gebudgetteerde bedrag heeft deze aanpassing geen gevolgen.

De Minister van Financiën,
J.C. de Jager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram