In 2022 heb ik voor het eerst bekeken wat de marginale belastingdruk is, als het inkomen stijgt. Daar ben ik van geschrokken dat dit tot 90% kan oplopen. Het jaar 2023 is begonnen dus het is tijd om dit overzicht aan te passen, zeker gezien het feit dat de politici dit ook lijkt in te zien.

De aanslaggrens voor 2023 bedraagt € 52,-. Bij een inkomen van € 11.100,- bedraagt de belasting € 52,-, derhalve is het belastingtarief per saldo 0,00%.

Hieronder staan de tarieven, die van toepassing zijn als uw verzamelinkomen in die categorie valt. Dus heeft u een verzamelinkomen van € 38.000,-, dan zal een inkomensstijging u netto 50,46% opleveren. Maar uw zorgtoeslag zal met 13,82% dalen, uw eventuele huurtoeslag met 19,72% en uw eventuele kinderopvangtoeslag met 8,45% derhalve kan uw marginale belastingdruk 91,53% zijn.

Verdere toelichtingen over de uitwerking en/of berekeningen kunt u via deze link bekijken.

Disclaimer:

Er zijn meer heffingskortingen en de toeslagen zijn berekend in mijn fiscaal pakket onder de genoemde criteria. De verzamelinkomens zijn ingevuld onder loon uit tegenwoordige arbeid. Het kan derhalve (in uw geval) iets anders uitvallen.

Als administratiekantoor zijn wij geen voorstander van het afstaan van uw DigiD. Maar tot voor kort konden wij als intermediair geen inzage krijgen in alle relevante gegevens. Maar vanaf nu kunt u de registratie machtiging intermediair goedkeuren.

Zo heeft u als u inlogt met uw DigiD inzage in de vooraf ingevulde aangifte IB. Alle reeds bij de belastingdienst bekende gegevens die u dient aan te geven heeft de belastingdienst voor u al ingevuld. Maar met uw DigiD kunt u ook toeslagen regelen.

HeRa Finance, uw intermediair

Tot voor kort konden wij niet veel met deze informatie. De printjes konden we overnemen of we moesten 2 machtigingen aanvragen en gebruik maken van de software van de belastingdienst. Maar daarvoor zijn wij geen administratiekantoor geworden en professionele software gekocht.
Vanaf 2014 is het al mogelijk om de VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte) te downloaden in mijn pakket en vanaf 2016 is het ook mogelijk om een terugkoppeling te krijgen van de toeslagen (toeslagen konden we aanvragen, maar we hadden geen inzage in de verleende toeslagen).

Elk jaar moeten wij apart aanvragen

Voor elk jaar dienen wij op dit moment 3 aanvragen te doen om gegevens die betrekking hebben op ons klanten van de belastingdienst teruggekoppeld te krijgen:
ServiceBerichten Aanslagen
Betreft: Activeren machtigingsregistraties Serviceberichten Aanslag voor uw Intermediair
U hoeft hier niets voor te doen, wij ontvangen vanaf dat moment (semi) automatisch een kopie van de door de belastingdienst opgelegde aanslagen. Desbetreffende formulieren hebben wij niet nodig. Wilt u op deze activatie enig moment stopzetten dan kunt u gebruik maken van de bijgevoegde envelop en formulier "Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken".

ServiceBerichten Toeslagen
Betreft: Uw Intermediair wil serviceberichten over uw toeslagen ontvangen

Actie (zie hieronder) is vereist, wij ontvangen na activatie (semi) automatisch een kopie van de door de belastingdienst vastgestelde toeslagen. Wilt u op deze activatie enig moment stopzetten dan kunt u gebruik maken van de intrekkingscode vermeld op de achterzijde van de brief. Het formulier "Registratie machtiging intermediair goedkeuren" hebben wij nodig.

Vooraf Ingevulde Aangifte
Betreft: Uw Intermediair wil gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken

Actie (zie hieronder) is vereist, wij ontvangen na activatie (semi) automatisch een kopie van de reeds bij de belastingdienst bekende gegevens omtrent uw loon, WOZ-waarde van uw woning, hypotheekgegevens en banksaldi. Wilt u op deze activatie enig moment stopzetten dan kunt u gebruik maken van de intrekkingscode vermeld op de achterzijde van de brief. Het formulier "Registratie machtiging intermediair goedkeuren" hebben wij nodig.

Formulier: Registratie machtiging intermediair goedkeuren

De op dit formulier vermelde activeringscode hebben wij nodig. Echter deze code is beperkt geldig, tot ongeveer 6 weken nadat u deze heeft ontvangen.
Wat dient u te doen, u scant deze brief, stuurt deze op of geeft deze aan ons op.
U kunt ook de activeringscode telefonisch doorgeven (op risico dat we hier op terug moeten komen als de activering mislukt).
Na activering hiervan zijn wij in staat om u nog beter van dienst te zijn.

Wees niet bang voor blauwe brieven want sommige maakt uw leven ook makkelijker

Dit besluit is een samenvoeging van besluit van CPP 2006/1173M dd 05-12-2006 en CPP 2009/83M dd 16-12-2009. Hierin komt de vorming van de herinvesteringsreserve, de afboeking ervan op een bedrijfsmiddel, de toepassing van de boekwaarde-eis, de voorwaarde van “eenzelfde economische functie”, het begrip overheidsingrijpen en tot slot nog enkele overige onderwerpen die verband houden met de herinvesteringsreserve.

Zie besluit BLKB 2011/2061M

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht, waarin duidelijk wordt dat de overgangsbepaling O van de Invorderingswet (en daarmee ook artikel 69 WET IB 1964) ook geldt voor situaties waarin een oud-regime-lijfrenteverzekering fiscaal geruisloos wordt omgezet in een met ingang van 2008 fiscaal mogelijke lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Dus als de rekeninghouder de andere echtgenoot is dan degene die in het verleden de lijfrentepremies van de oud-regimelijfrente heeft afgetrokken, moeten de uitkeringen worden belast bij de op het tijdstip van ontvangst meestverdienende echtgenoot.

Een in april 2011 genomen standpunt (1) heeft ertoe geleid dat in identieke gevallen belastingplichtigen op basis van dat standpunt vaststaande posities hebben ingenomen. Dergelijke posities moeten fiscaal worden behandeld conform het in april 2011 door de Belastingdienst voor de specifieke casus ingenomen standpunt omdat belastingplichtigen daaraan vertrouwen mogen ontlenen. Met het oog op de beoordeling of sprake is van opgewekt vertrouwen en om dit voor de toekomst vast te leggen, moeten deze situaties vóór 1 januari 2012 worden gemeld aan de voor de belastingplichtige bevoegde inspecteur van de Belastingdienst. Daarbij dienen stukken te worden overgelegd waaruit het tijdstip van onherroepelijk worden van de begunstiging c.q. het tijdstip van overboeking van het lijfrentekapitaal blijkt.

Zie besluit BLKB2011/1576M

(1)
De specifieke casus betrof een zogenoemde kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die was gesloten door de meestverdienende echtgenoot die ook de lijfrentepremies had afgetrokken. Op het tijdstip van de expiratie van de kapitaalverzekering was de minstverdienende echtgenoot onherroepelijk begunstigde van de lijfrente. De lijfrenteclausule moet daarom ook door de minstverdienende echtgenoot worden uitgevoerd en deze doet dat door het inbrengen van het lijfrentekapitaal in een lijfrentespaarrekening. Langs deze weg is in de eerste plaats een fiscaal geruisloze omzetting mogelijk, ondanks het feit dat de andere echtgenoot dan de echtgenoot die oorspronkelijk verzekeringnemer was, de rechthebbende wordt van de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht. Bovendien hield het standpunt van de Belastingdienst in dat de uitkeringen die op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht worden ontvangen door de minstverdienende echtgenoot, ook daadwerkelijk bij die echtgenoot zouden worden belast. Dit ondanks het feit dat de premies voor de lijfrenteverzekering in het verleden bij de andere, meestverdienende echtgenoot in aftrek zijn gekomen.

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram