De margeregeling

Als handelaar kan het voorkomen dat u inkoopt van particulieren en vervolgens ook verkoopt aan particulieren.

Aangezien u van deze aankopen de BTW niet kan terugvorderen, heeft u bij een verkoop een nadeel aangezien daar BTW over afgedragen moet worden. Om dit nadeel te verminderen, is er de zogenoemde margeregeling. Deze regeling voorkomt cumulatie van btw als goederen die al eerder zijn geleverd aan een niet-aftrekgerechtigde afnemer, terugkeren in het handelscircuit. Zonder de margeregeling zou bij wederverkoop opnieuw belasting geheven worden over de gehele vergoeding, terwijl in die vergoeding een restant van de eerder geheven btw is begrepen. De margeregeling houdt in dat bij de levering van deze goederen de leverancier alleen btw verschuldigd is over zijn winstmarge.

Bekijk hieronder de margeregeling zoals die is opgenomen in besluit BLKB 2014-546M (geldig per 26-07-2014).
[su_document url="http://fiscalewegwijs.nl/wp-content/uploads/2014/08/stcrt-2014-546M-Margeregeling.pdf"]

Als u zonnepanelen heeft aangeschaft en met deze zonnepanelen regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf dan bent u een BTW ondernemer.

Moet ik me melden als BTW ondernemer?

Nee, als u geen teruggaaf van de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen verzoekt en als u als zonnepaneeleigenaar per saldo per jaar minder BTW hoeft af te dragen dan € 1.345,-
Ja, als u de teruggaaf van de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen wilt verzoeken.

Let op: U dient zich tijdig als BTW ondernemer te melden. U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft aangemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan.

Voor de bepaling van de teruggaaf van de BTW is van belang of de zonnepanelen tevens tegelijkertijd de functie van dakbedekking vervult.

Hoe nu verder?

Indien u aangemeld wilt worden als BTW ondernemer, dan kunnen wij dit voor u uitvoeren. Wij berekenen hiervoor éénmalig een tarief van € 75,- excl BTW, indien u ook de aangifte IB door ons laat uitvoeren (a € 50,- excl BTW) dan krijgt u een speciaal tarief van € 100,- berekend.

Indien u uw huis op enig moment verkoopt en u laat de zonnepanelen achter, dan levert u feitelijk een belaste prestatie. Dit kan fiscale consequenties krijgen.

[contact-form to='hermes@herafinance.nl' subject='Aanmelden BTW teruggaaf'][contact-field label='Naam' type='name' required='1'/][contact-field label='E-mailadres' type='email' required='1'/][contact-field label='Telefoonnummer' type='text'/][contact-field label='Reactie' type='textarea' required='1'/][/contact-form]

Verlegging bij uitvoeren van werken van stoffelijke aard met betrekking tot onroerende zaken

Bij het uitvoeren van werken van stoffelijke aard die betrekking hebben op onroerende zaken wordt de heffing van de belasting verlegd. De belastingheffing wordt verlegd in de relatie tussen onderaannemer en aannemer (waaronder de eigenbouwer) en de relatie tussen uitlener en inlener van personeel. Voor de uitleg van de term ‘werk van stoffelijke aard’ uit artikel 24b, eerste lid, onderdeel b, van het uitvoeringsbesluit is artikel 35, tweede lid, van de Invorderingswet beslissend. Het begrip ‘werk van stoffelijke aard’ omvat niet alleen de werkzaamheden die betrekking hebben op het opleveren van nieuw vervaardigde onroerende zaken, maar ook werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud aan onroerende zaken. Het uitvoeren van ‘werken van stoffelijke aard’ omvat bijvoorbeeld niet alleen het aanleggen van nieuwe tuinen, maar ook het plegen van onderhoud aan tuinen. Een ander voorbeeld van een werk van stoffelijke aard is het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden met betrekking tot zowel oude als nieuwe onroerende zaken.

[su_button url="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-11140.html" target="blank" background="#79b708" size="5" wide="yes" icon="https://herafinance.nl/wp-content/uploads/2013/09/Image_Paper_Download_32.png" desc="Bekijk het document"]Bron[/su_button]

Hoe werkt BTW verleggen?

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. href="http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/hoe_werkt_btw_verleggen"]

Facturen
Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur 'btw verlegd'. Daarnaast vermeldt u het btw-nummer van de afnemer op de factuur.

Btw-aangifte doen
Bij verlegging van btw moet u de btw-aangifte als volgt invullen:

  • Er is btw naar u verlegd.
    In uw btw-aangifte vult u in hoeveel btw er naar u is verlegd. U rekent dit uit op basis van de facturen waarbij de btw naar u is verlegd. U vult de vergoeding en het btw-bedrag in bij rubriek 2 'Verleggingsregelingen binnenland', of bij rubriek 4 'Prestaties uit het buitenland aan u verricht'.
  • U hebt btw verlegd.
    In uw btw-aangifte vult u in voor welke omzet u btw hebt verlegd. U doet dit bij rubriek 1 'Prestaties binnenland', of bij rubriek 3 'Prestaties naar of in het buitenland'.

Btw aftrekken
Is er btw naar u verlegd, voor goederen of diensten die u gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten? Dan mag u de verlegde btw aftrekken. U vult de verlegde btw en de aftrekbare btw in in dezelfde btw-aangifte. Per saldo betaalt u dan niets.

Hebt u btw verlegd? En hebt u uitgaven gedaan voor deze werkzaamheden? Dan kunt u de btw die u hierover hebt betaald, aftrekken als voorbelasting.

[su_box title="De verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlening van personeel" style="soft" box_color="#79b708"]De belastingdienst heeft een brochure gemaakt waarin de verleggingsregeling wordt uitgelegd.[/su_box]
[su_document url="https://herafinance.nl/wp-content/uploads/2013/11/De-verleggingsregeling.pdf"]

De staatssecretaris is in een vernieuwde besluit nader ingegaan op de gevolgen van de implementatie van de Technische Herzieningsrichtlijn in de BTW-regelgeving per 1 januari 2011. In § 5.3.1 t/m § 5.3.5 worden de gevolgen beschreven voor de btw-heffing bij onroerende zaken die ondernemers zowel bedrijfsmatig als privé gebruiken. Daarbij komt ook de overgangsregeling die in dit kader is getroffen, aan de orde. Dit besluit vormt een bundeling en actualisering van de besluiten die betrekking hebben op het recht van aftrek van btw. Het besluit vormt geen allesomvattende beschrijving van de problematiek die zich voordoet bij de aftrek van btw. Het besluit gaat vooral in op de goedkeuringen die voor bepaalde situaties gelden.

Zie besluit BLKB 2011/641M

De staatssecretaris heeft in een vernieuwde besluit een toelichting gegeven op de goederen en diensten waarvoor het verlaagde omzetbelasting geldt.

Zie besluit BLKB 2011/26M

Zoals in een bericht aangegeven, dient er thans bijgehouden worden wat de verhouding is tussen zakelijke en privékilometers om BTW terug te kunnen vorderen indien de auto privé is.

Hierbij treft u een document aan waarin het bijgehouden kan worden.
Reiskostenvergoeding

De staatssecretaris van Financiën heeft bij een besluit van 6 oktober 2011 (BLKB2011/566M) een aantal beleidsuitingen over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn. Tevens is bij een aantal beleidsuitingen expliciet vermeld dat ze bij eerdere beleidsbesluiten generiek zijn ingetrokken.

Hierbij heeft de staatssecretaris duidelijk gemaakt dat de besluit inzake bijtelling over catalogsprijs het wel degelijk de bedoeling is geweest om de goedkeuring in te trekken om 75% van de BTW af te trekken indien de privé-auto zakelijk gebruikt werd.

Zie besluit.

Ondernemers verstrekken aan hun werknemers goederen of diensten als loon in natura als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het BUA, zoals gratis kerstpakketten.

Een ondernemer kan de aan de verstrekking toe te rekenen voorbelasting in aftrek brengen als hij uitsluitend belaste handelingen verricht en het totaal van de verstrekkingen per werknemer per jaar beneden de grens van € 227 blijft (artikel 4, eerste lid, van het BUA). Als een ondernemer uitsluitend vrijgestelde handelingen verricht heeft hij geen recht op aftrek van voorbelasting, ook niet als de grens van € 227 niet wordt overschreden.

In het geval dat een ondernemer zowel belaste als vrijgestelde handelingen verricht, geldt het volgende. Als de kosten volledig toerekenbaar zijn aan de vrijgestelde handelingen heeft de ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting. Als de kosten volledig toerekenbaar zijn aan de belaste handelingen heeft hij recht op aftrek van voorbelasting, mits de grens van € 227 niet wordt overschreden. Als de kosten niet specifiek toerekenbaar zijn aan de belaste of de vrijgestelde handelingen van de ondernemer, is sprake van algemene kosten. De voorbelasting is dan aftrekbaar volgens het pro rata. Uitsluiting van die aftrek vindt plaats voor zover (vervolgens) de grens van € 227 wordt overschreden.

Zie besluit

De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de inkoopprijs wordt verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer voor de aan hem verstrekte fiets. Als het saldo niet hoger is dan € 749 inclusief btw, komt de voor de inkoop van de fiets aan de ondernemer in rekening gebrachte btw volledig voor aftrek in aanmerking.

Om praktische redenen keur ik ook goed dat geen correctie van de aftrek bij de ondernemer plaatsvindt van de afgetrokken btw ter zake van de aan de werknemer in het kader van woon-werkverkeer verstrekte fiets als de werknemer de fiets ook voor andere privé-doeleinden kan gebruiken.

Als de fiets niet tegen vergoeding of tegen een symbolische vergoeding wordt verstrekt door een van de btw-heffing vrijgestelde ondernemer, kan de btw die betrekking heeft op de aanschaf van de fiets uiteraard niet in aftrek worden gebracht.

Als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 inclusief btw, is de aftrek van btw uitgesloten voor het bedrag dat uitkomt boven € 749. Tot de grens van € 749 inclusief btw komt de btw volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is).

Zie besluit

De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de btw die is verschuldigd als gevolg van de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet OB wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de betreffende auto.

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit het volgende:

a) De ondernemer brengt (met inachtneming van artikel 15, van de wet OB) alle btw op gemaakte autokosten in aftrek;

b) De ondernemer moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar (artikel 13, vierde lid, van de wet OB) btw aangeven voor het privé-gebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. Uiteraard wordt dit percentage naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privé doeleinden ter beschikking staat)

Zie besluit

Zie ook

27 mei 2011

De rittenregistratie voor rijschoolhouders is verder vereenvoudigd. De Belastingdienst heeft dit besluit genomen na overleg met de brancheorganisatie BOVAG.

Rijschoolhouders die bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak willen voorkomen, moeten hiervoor als bewijs een vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden. Bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak geldt, als iemand meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis privé met de auto rijdt.

Die rittenregistratie is nu nog verder vereenvoudigd: rij-instructeurs hoeven niet meer de lesplaatsen bij te houden, die zij hebben bezocht. Rij-instructeurs mogen de begin- en eindkilometerstand per werkdag

 

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram