Schenkbelasting

(Tijdelijke) verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning:

  • kan vanaf 29-10-2012 ook worden toegepast voor de aflossing van de restschuld verveemding eigen woning
  • wordt verhoogd tot € 100.000,- voor de periode 01-10-2013 t/m 31-12-2013 voor schenkingen voor de eigen woning, waarbij de beperking dat het gaat om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar vervald.

Lijst van afkortingen:
Successiewet: Successiewet 1956

Schenking voor de eigen woning

Schenking van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste of derde lid, van de Wet IB 2001 of de schenking van een bedrag ter zake van de verwerving van een zodanige eigen woning, ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001 of voor de aflossing van een restschuld vervreemde eigen woning

Restschuld vervreemde eigen woning

Restschuld als bedoeld in artikel 3.120a van de Wet IB 2001 waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 van die wet

Goedkeuring voor schenking voor aflossing restschuld vervreemde eigen woning

De verhoogde vrijstelling van artikel 33 onderdelen 5 en 6 van de Successiewet geldt ook voor de schenking aan een kind voor de aflossing van zijn restschuld vervreemde eigen woning.
De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De schenking is gedaan op of na 29 oktober 2012.
  • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost.

Goedkeuring voor verruiming vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning

De vrijstelling van artikel 33 onderdelen 5, 6 en 7 van de Successiewet wordt verhoogd tot een bedrag van € 100.000,- (dit geldt derhalve ook voor de hierboven vermelde goedkeuring).
De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De schenking betreft een schenking voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013.
  • In de aangifte schenkbelasting wordt een beroep op deze verruimde vrijstelling gedaan.
  • De voorwaarden van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn van overeenkomstige toepassing. Voor een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning geldt dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost.
  • Als de schenking is verkregen van de ouders, wordt het door de goedkeuring van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verminderd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet, op enig moment reeds door het kind is toegepast.

Bron

Inmiddels is de wetswijziging ingetreden en kan het woordje tijdelijk geschrapt worden

Heeft u in het verleden belastingheffing trachten te voorkomen en wilt u ervan af.

Doe dit dan voor 1 december 2011. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat er geen vergrijpboete wordt opgelegd als de belastingplichtige of zijn adviseurs de (ontmantelde) trust- en stichtingsstructuren meldt.

Zie hier het besluit..

Hieronder volgt de tekst van de goedkeuring:

Voor zover nodig keur ik goed dat de Belastingdienst ten aanzien van een belastingplichtige of zijn adviseur die zijn hiervoor bedoelde (ontmantelde) structuren meldt vóór 1 december 2011 ervan uit gaat dat de melding plaatsvindt vóórdat de belastingplichtige weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden (artikel 67n van de AWR). Dat betekent dat indien sprake is van inkeer binnen twee jaren, zoals bedoeld in artikel 67n, eerste lid, van de AWR, er geen vergrijpboete wordt opgelegd. Is sprake van inkeer buiten de bedoelde tweejaarstermijn dan geeft dat aanleiding tot matiging van de vergrijpboete (artikel 67n, tweede lid, van de AWR).
De bovenstaande “voorzovernodiggoedkeuring” in combinatie met een totaaloplossing, vergemakkelijkt het voor belastingplichtigen te komen tot een situatie waarin zij zoveel mogelijk uit zichzelf de regelgeving nakomen, hetgeen een strategische doelstelling is van de Belastingdienst. Vanzelfsprekend geldt vorenstaande niet indien de Belastingdienst voorafgaande aan de melding over een concrete structuur al contact heeft opgenomen met een belastingplichtige. Men kan zich schriftelijk melden bij de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor Tilburg, Postbus 90300, 5000 MN Tilburg, t.a.v. de heer R.F.H. Reinewald.

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram