Dit besluit is een actualisering van het besluit van 5 juli 2011, nr. BLKB2011/618M. Naar aanleiding van vragen uit de praktijk zijn onderdelen toegevoegd over de werkplek (zie onderdeel 4.10) en de inschrijving in een beroepsregister (zie onderdeel 4.11). Ook is aangegeven dat een vaste vergoeding achteraf niet mogelijk is (zie de onderdelen 3.3.4 en 4.3.4).

Zie besluit BLKB 2011/1828M

De staatssecretaris van Financiën heeft bij een besluit van 11 november 2011 (BLKB2011/2179M) een aantal beleidsuitingen over de loonbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren.

Het voornaamste doel van deze besluiten was om de werking van de destijds geïntroduceerde Wet IB 2001 toe te lichten. Daarnaast is een enkele goedkeuring opgenomen. Inmiddels is de werking van deze wet genoegzaam bekend en zijn de goedkeuringen vervallen of in de Wet IB 2001 verwerkt. Ook zijn vragen en antwoorden verwerkt in nieuw uitgebrachte beleidsbesluiten of in publieksvoorlichting. De beleidsbesluiten hebben hierdoor geen functie meer en worden ingetrokken.

De volgende beleidsbesluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
- Besluit van 25 augustus 2000, nr. CPP2000/1313M Vragen en antwoorden inzake de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 (het nieuwe belastingstelsel);
- Besluit van 13 februari 2001, nr. CPP2000/3210M Vragen en antwoorden inzake het nieuwe belastingstelsel;
- Besluit van 30 november 2001, nr. CPP2001/3035M Vragen en antwoorden inzake het nieuwe belastingstelsel.

 

Zie besluit.

 

 

Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M betreft een actualisering. In het besluit is o.a. onderdeel 2.2 over overwerk en reistijd aangepast naar aanleiding van jurisprudentie.

Zie besluit

Loonheffingen

Loon van een overleden werknemer dat door de erfgenamen wordt
genoten, vormt voor hen loon uit vroegere dienstbetrekking van een
ander (zie artikel 2, eerste lid, van de Wet LB en het Handboek
loonheffingen). Dit kan tot praktische problemen leiden. Om aan deze
problemen tegemoet te komen, keurt de staatssecretaris van Financiën het volgende goed.

Goedkeuring
De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de inhoudingsplichtige postuum loon aanmerken als loon van de overledene. Op dit loon dient de tabel te worden toegepast die geldt op het tijdstip dat het loon wordt genoten. Over dit loon zijn geen premies werknemersverzekeringen en is geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd.
Deze goedkeuring is niet van toepassing als een niet-natuurlijke
persoon postuum loon geniet. Als een niet-natuurlijke persoon
genieter is, is immers geen loonheffing verschuldigd.

IB en bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet
Postuum uitbetaald loon wordt in beginsel bij de erven belast. In dat
geval behoort het postume loon tot het bijdrage-inkomen voor de
Zorgverzekeringswet. De ingehouden loonheffing kan ieder van de
erven voor zijn eigen aandeel met zijn aanslag IB verrekenen. In het
verlengde van de goedkeuring voor de loonheffing keurt de staatssecretaris van Financiën het volgende goed.

Goedkeuring
Als de inhoudingsplichtige bij de inhouding op het postuum uitbetaalde
loon de voor de loonheffing geldende goedkeuring heeft toegepast,
kunnen de erven dit postuum uitbetaalde loon ook voor de heffing van
de IB beschouwen als inkomsten van de overledene. Niet alle erfgenamen hoeven zich op deze goedkeuring te beroepen.
Iedere erfgenaam kan voor zichzelf kiezen voor toepassing van het
wettelijke regime dan wel voor deze goedkeuring. De keuze kan
uiterlijk op het moment van aangifte plaatsvinden.
Een erfgenaam kan ook een beroep op deze goedkeuring doen als hij
het postuum loon in een ander jaar geniet dan in het jaar van
overlijden. In dat geval is het echter niet toegestaan op naam van de
overledene een aangiftebiljet IB in te dienen dan wel een aanslag IB
op te leggen. De ingehouden loonheffing is dan eindheffing.
Zie besluit

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram