De margeregeling

Als handelaar kan het voorkomen dat u inkoopt van particulieren en vervolgens ook verkoopt aan particulieren.

Aangezien u van deze aankopen de BTW niet kan terugvorderen, heeft u bij een verkoop een nadeel aangezien daar BTW over afgedragen moet worden. Om dit nadeel te verminderen, is er de zogenoemde margeregeling. Deze regeling voorkomt cumulatie van btw als goederen die al eerder zijn geleverd aan een niet-aftrekgerechtigde afnemer, terugkeren in het handelscircuit. Zonder de margeregeling zou bij wederverkoop opnieuw belasting geheven worden over de gehele vergoeding, terwijl in die vergoeding een restant van de eerder geheven btw is begrepen. De margeregeling houdt in dat bij de levering van deze goederen de leverancier alleen btw verschuldigd is over zijn winstmarge.

Bekijk hieronder de margeregeling zoals die is opgenomen in besluit BLKB 2014-546M (geldig per 26-07-2014).
[su_document url="http://fiscalewegwijs.nl/wp-content/uploads/2014/08/stcrt-2014-546M-Margeregeling.pdf"]

Als u zonnepanelen heeft aangeschaft en met deze zonnepanelen regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf dan bent u een BTW ondernemer.

Moet ik me melden als BTW ondernemer?

Nee, als u geen teruggaaf van de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen verzoekt en als u als zonnepaneeleigenaar per saldo per jaar minder BTW hoeft af te dragen dan € 1.345,-
Ja, als u de teruggaaf van de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen wilt verzoeken.

Let op: U dient zich tijdig als BTW ondernemer te melden. U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft aangemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan.

Voor de bepaling van de teruggaaf van de BTW is van belang of de zonnepanelen tevens tegelijkertijd de functie van dakbedekking vervult.

Hoe nu verder?

Indien u aangemeld wilt worden als BTW ondernemer, dan kunnen wij dit voor u uitvoeren. Wij berekenen hiervoor éénmalig een tarief van € 75,- excl BTW, indien u ook de aangifte IB door ons laat uitvoeren (a € 50,- excl BTW) dan krijgt u een speciaal tarief van € 100,- berekend.

Indien u uw huis op enig moment verkoopt en u laat de zonnepanelen achter, dan levert u feitelijk een belaste prestatie. Dit kan fiscale consequenties krijgen.

[contact-form to='hermes@herafinance.nl' subject='Aanmelden BTW teruggaaf'][contact-field label='Naam' type='name' required='1'/][contact-field label='E-mailadres' type='email' required='1'/][contact-field label='Telefoonnummer' type='text'/][contact-field label='Reactie' type='textarea' required='1'/][/contact-form]

Verlegging bij uitvoeren van werken van stoffelijke aard met betrekking tot onroerende zaken

Bij het uitvoeren van werken van stoffelijke aard die betrekking hebben op onroerende zaken wordt de heffing van de belasting verlegd. De belastingheffing wordt verlegd in de relatie tussen onderaannemer en aannemer (waaronder de eigenbouwer) en de relatie tussen uitlener en inlener van personeel. Voor de uitleg van de term ‘werk van stoffelijke aard’ uit artikel 24b, eerste lid, onderdeel b, van het uitvoeringsbesluit is artikel 35, tweede lid, van de Invorderingswet beslissend. Het begrip ‘werk van stoffelijke aard’ omvat niet alleen de werkzaamheden die betrekking hebben op het opleveren van nieuw vervaardigde onroerende zaken, maar ook werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud aan onroerende zaken. Het uitvoeren van ‘werken van stoffelijke aard’ omvat bijvoorbeeld niet alleen het aanleggen van nieuwe tuinen, maar ook het plegen van onderhoud aan tuinen. Een ander voorbeeld van een werk van stoffelijke aard is het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden met betrekking tot zowel oude als nieuwe onroerende zaken.

[su_button url="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-11140.html" target="blank" background="#79b708" size="5" wide="yes" icon="https://herafinance.nl/wp-content/uploads/2013/09/Image_Paper_Download_32.png" desc="Bekijk het document"]Bron[/su_button]

Hoe werkt BTW verleggen?

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. href="http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/hoe_werkt_btw_verleggen"]

Facturen
Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur 'btw verlegd'. Daarnaast vermeldt u het btw-nummer van de afnemer op de factuur.

Btw-aangifte doen
Bij verlegging van btw moet u de btw-aangifte als volgt invullen:

  • Er is btw naar u verlegd.
    In uw btw-aangifte vult u in hoeveel btw er naar u is verlegd. U rekent dit uit op basis van de facturen waarbij de btw naar u is verlegd. U vult de vergoeding en het btw-bedrag in bij rubriek 2 'Verleggingsregelingen binnenland', of bij rubriek 4 'Prestaties uit het buitenland aan u verricht'.
  • U hebt btw verlegd.
    In uw btw-aangifte vult u in voor welke omzet u btw hebt verlegd. U doet dit bij rubriek 1 'Prestaties binnenland', of bij rubriek 3 'Prestaties naar of in het buitenland'.

Btw aftrekken
Is er btw naar u verlegd, voor goederen of diensten die u gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten? Dan mag u de verlegde btw aftrekken. U vult de verlegde btw en de aftrekbare btw in in dezelfde btw-aangifte. Per saldo betaalt u dan niets.

Hebt u btw verlegd? En hebt u uitgaven gedaan voor deze werkzaamheden? Dan kunt u de btw die u hierover hebt betaald, aftrekken als voorbelasting.

[su_box title="De verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlening van personeel" style="soft" box_color="#79b708"]De belastingdienst heeft een brochure gemaakt waarin de verleggingsregeling wordt uitgelegd.[/su_box]
[su_document url="https://herafinance.nl/wp-content/uploads/2013/11/De-verleggingsregeling.pdf"]

De staatssecretaris heeft antwoorden gegeven op vragen over de verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21%.

Vanaf 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd naar 21%.

Mede naar aanleiding van de overgangsregelingen zijn hierover vragen gesteld. Deze vragen en de daarop gegeven antwoorden vindt u hieronder:
Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%?
Ja. Om te voorkomen dat ondernemers aanvullende factureren voor het verschil tussen 19% en 21% moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21% conform de regels voor het recht op aftrek in aftrek brengen.

Onder welke rubriekpost op het aangifteformulier dient het 21% tarief te worden opgenomen tot 1 oktober 2012?
Als voor prestaties die na 30 september 2012 verricht worden voor 1 oktober 2012 een factuur wordt uitgereikt met 21% btw dan kan deze btw opgenomen worden in rubriek 1c van het aangifteformulier. Indien het aangeven in rubriek 1c problematisch is voor de ondernemer dan mag hij er voor kiezen dat wordt aangegeven in rubriek 1a (momenteel 19%). Met ingang van 1 oktober 2012 moet het algemene btw-tarief van 21% gewoon weer in rubriek 1a van het aangifteformulier aangegeven worden. Dit is de rubriek waar tot 1 oktober 2012 het 19% btw-tarief moet worden aangegeven en dat vanaf 1 oktober 2012 wordt aangeduid met “hoog tarief”.

Welk tarief is van toepassing bij doorlopende prestaties die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en eindigen na 30 september 2012?
Als de afrekening voor doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt vóór 1 oktober 2012 geldt het oude tarief van 19%. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief van 21% Hierbij valt te denken aan het verlenen van licenties, abonnementen op leveringen van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water en telecommunicatiediensten.

Hoe dient de correctie in verband met de btw verhoging van 19 naar 21% over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2012 bij doorlopende prestaties plaats te vinden?
Voor het deel van de (doorlopende) prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 moet in beginsel bij prestaties aan ondernemers en rechtspersonen een aanvullende factuur uitgereikt worden met 21% btw. Als een ondernemer begin 2013 een “jaarfactuur” uitreikt over het jaar 2013 dan kan hij om administratieve redenen er voor kiezen op deze factuur mede de extra verschuldigde btw over het laatste kwartaal van 2012 in rekening te brengen. Op deze factuur kan de “2012 btw” vermeld worden als “na gefactureerde btw 2012”. De ondernemer moet de extra verschuldigde btw wel voldoen over het tijdvak oktober 2012.

Op welk moment kan worden aangenomen dat de dienst is afgerond bij onderhouds- en serviceabonnementen voor cv-installaties, liften e.d.?
Met de klant worden afspraken gemaakt over onderhoudswerkzaamheden aan cv-installaties die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van de cv. Vaak worden hiervoor zogenoemde onderhoudsabonnementen afgesloten. Als daarnaast ook afspraken worden gemaakt waarbij de ondernemer zich, tegen een relatief geringe (extra) vergoeding, verplicht om binnen een bepaalde termijn (meestal 24 uur) een storing te verhelpen worden dit meestal serviceabonnementen genoemd. Kenmerkend aan de hier bedoelde overeenkomsten is dat in alle gevallen eenmaal per jaar onderhoudswerkzaamheden aan de installatie worden verricht. Het moment waarop de vergoeding wordt betaald kan variëren van een eenmalige vooruitbetaling, betaling in termijnen of zodra de onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. Zowel bij de hiervoor bedoelde onderhoudsabonnementen als de serviceabonnementen is de onderhoudsdienst de hoofdprestatie (hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in de prijs van het abonnement). Het moment waarop de onderhoudsdienst is afgerond is daarom bepalend voor het antwoord op de vraag of het algemene tarief van 19% of 21% van toepassing is. Hierbij is niet van belang op welke wijze de vergoeding (vooraf, in termijnen of na afloop) wordt betaald.

Vaak worden service- en onderhoudsabonnementen in termijnen betaald of ze zijn al vooraf betaald (lees: ook al gefactureerd) in januari. Is het juist dat als de onderhoudsbeurt plaatsvindt na 30 september 2012 de ondernemer nog extra 2% verschuldigd is als gefactureerd is en betaling al heeft plaatsgevonden tegen 19%?
Ja, zie het antwoord bij 3. Het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend. Opgemerkt wordt nog dat het opmaken van de factuur als zodanig irrelevant is. Als bijvoorbeeld de prestatie vóór 1 oktober 2012 wordt verricht en de factuur wordt opgemaakt ná die datum is toch het 19% tarief van toepassing.

Overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen. Wat wordt bedoeld met “een gesloten overeenkomst”? Indien nog opschortende voorwaarden gelden valt deze overeenkomst dan wel al onder de werking van de overgangsregeling of pas vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden zijn uitgewerkt?
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan (artikel 6:213 van het Burgerlijk Wetboek). Van belang is dat de (koop/aannemings)overeenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten. Niet van belang is of er opschortende dan wel ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in deze overeenkomst.

Hoe zit het met gemengde objecten (woning versus bedrijfsgedeelte)? Geldt de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen alleen voor het woongedeelte en niet voor het bedrijfsgedeelte?
Panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Daarbij geldt de voorwaarde dat die panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Bij een percentage van 50% of minder mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst. In dit laatste geval is de overgangsregeling alleen van toepassing op het woongedeelte.

Worden er eisen gesteld aan de verkrijger van de woning? (particulier?)
Nee, er worden geen eisen gesteld aan de verkrijger van de woning.

Hoe dient men te handelen bij de overgangsregelingen voor onroerende zaken en aangekochte nieuwbouwwoningen bij meerwerk?Meerwerk
In het kader van de uitvoering van een koop/aanneemovereenkomst is het vaak mogelijk zgn. meerwerk te laten uitvoeren. Veel koop/aanneemovereenkomsten bepalen terzake dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht tot meerwerk direct een bedrag moet betalen ter grootte van een bepaald percentage, bijvoorbeeld 50%, van de vergoeding voor dat meerwerk.
Overgangsregeling onroerende zaken
Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk wordt verstrekt vóór 1 oktober 2012, kan het daarbij direct te betalen bedrag worden beschouwd als een op dat tijdstip vervallen termijn. Daarvoor geldt dan dus het 19% tarief.
Overgangsregeling nieuwbouwwoningen
Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk is verstrekt vóór 28 april 2012 (dus als onderdeel van de koop/aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwbouwwoning) en de betaling daarvan in één of meer termijnen gedaan wordt vóór 1 oktober 2013 geldt het 19% tarief.

Een particulier heeft vóór 28 april 2012 een bouwkavel gekocht. Er is (nog) geen aannemingsovereenkomst overeengekomen voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Is de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen ook van toepassing op de aankoop van een bouwkavel?
Nee, de overgangsregeling geldt niet. De overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen is slechts van toepassing als een ondernemer ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten koop/aannemingsovereenkomst ná 30 september 2012 een woning levert. De datum van 28 april 2012 is in die zin een fatale termijn. Als er vóór die datum geen
koop/aannemingsovereenkomst is gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning is de overgangsregeling niet van toepassing.

Geldt de overgangsregeling voor onroerende zaken ook voor apart overeengekomen verbouwingen (zoals het plaatsen van een keuken of badkamer) waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert?
Ja, de overgangsregeling voor onroerende zaken geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Dit geldt echter niet voor diensten bestaande in het verrichten van onderhouds- of herstelwerkzaamheden. Als zodanig zijn in dit verband aan te merken werkzaamheden die (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak, zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking. Van verbouwing is slechts sprake, als de werkzaamheden gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de zaak. Dat is bij woningen bijvoorbeeld het geval bij veranderingen aan/het plaatsen van keukens en badkamers, het aanbouwen van een serre en het aanbrengen van een dakkapel. Ingeval in het kader van de uitvoering van een en hetzelfde contract naast verbouwingswerkzaamheden tevens werkzaamheden worden verricht die van belang zijn voor de instandhouding van de zaak, zodat het contract in zoverre mede een element van onderhoud of herstel in zich draagt, is niettemin het geheel aan te merken als verbouwing, mits de werkzaamheden als geheel niet (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak. Er behoeft alsdan geen splitsing te worden gemaakt: deovergangsregeling kan worden toegepast op de verbouwing als geheel. Daarbij wordt aangenomen dat de ondernemer dan ook het 19%-tarief berekent aan de klant.

Heeft de verhoging van het algemene btw-tarief gevolgen voor de wijze van verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling?
Nee, er hoeft bij het verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges geen rekening te worden gehouden met de tariefsverhoging.

Hoe wordt bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling na afloop van het kalenderjaar 2012 de btw berekend over de voor 2012 vastgestelde winstmarge voor goederen waarop het algemeen tarief van toepassing is?
De btw over de jaarwinstmarge 2012 voor goederen waarvoor het algemeen tarief van toepassing is moet tijdsevenredig worden berekend. Dat wil zeggen dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het 19%-tarief geldt en voor ¼ van de jaarwinstmarge het 21%-tarief.

Klopt het dat er twee verschillende overgangsregelingen zijn voor de (op)levering van onroerende zaken?
Ja, dat is juist. Er is een algemene overgangsregeling getroffen voor de (op)levering van onroerende zaken. Daarnaast is er een specifieke overgangsregeling getroffen voor de (op)levering van aangekochte nieuwbouwwoningen.

Overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen. Vóór 28 april 2012 heeft een particulier een koop/aanneemovereenkomst gesloten met een aannemer voor de bouw van een nieuwbouwwoning die na 30 september 2012 wordt opgeleverd. Deze aannemer gaat vervolgens failliet. De particulier vindt een nieuwe aannemer die bereid is de woning af te bouwen. Blijft de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen van toepassing?
Ja, de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen blijft van toepassing als de nieuwe aannemer de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit de vóór 28 april 2012 gesloten koop/aanneemovereenkomst tussen de particulier en de failliete aannemer.

Klopt het dat ook verbouwingen (zoals het aanbouwen van een serre en het aanbrengen van een dakkapel) van bestaande woningen onder de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen kunnen vallen als de overeenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten, de levering tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 plaatsvindt en de vergoeding in termijnen vervalt?
Nee, voor verbouwingen van bestaande woningen geldt de overgangsregeling voor de (op)levering van aangekochte nieuwbouwwoningen niet. Deze overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen geldt alleen voor de (op)leveringen van nieuwbouwwoningen. De overgangsregeling voor onroerende zaken geldt daarentegen wel voor verbouwingen van bestaande woningen.

In de situatie dat een ondernemer ingevolge een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst na 30 september 2012 een dakkapel heeft aangebracht tegen een vergoeding die in termijnen vervalt naarmate de verbouwing vordert betekent dit het volgende. Op de termijnen die op grond van de gesloten overeenkomst vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen is het 19%-tarief van toepassing. Op de termijnen die na 30 september 2012 vervallen is het 21%-tarief van toepassing.

Een particulier koopt op 20 september 2012 een keuken bij een ondernemer. Partijen komen overeen dat de ondernemer op 1 november 2012 de keuken zal leveren en monteren in de woning van de particulier. De particulier doet een aanbetaling van 15% van de koopprijs. Het restant wordt betaald op 1 november 2012 nadat de keuken is gemonteerd. Is de aanbetaling van 15% aan te merken als een vervallen termijn waarop het 19%-tarief van toepassing is?
Nee, voorwaarde voor toepassing van de overgangsregeling voor onroerende zaken is dat op basis van een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst termijnen vervallen naarmate de verbouwing vordert. Nu de keuken op 1 november 2012 wordt geleverd en gemonteerd wordt aan deze voorwaarde niet voldaan. Op de volledige koopprijs is het 21%-tarief van toepassing.

Is een ondernemer bevoegd de als gevolg van de tariefsverhoging meer verschuldigde btw te verhalen op de afnemer van de prestatie?
Ja, de ondernemer heeft een wettelijke bevoegdheid om de extra verschuldigde btw terug te vorderen van de afnemer van de prestatie. Dit geldt ook als de afnemer een particulier is.

Een ondernemer verricht een doorlopende prestatie die is aangevangen vóór 1 oktober 2012 en eindigt na 30 september 2012. De ondernemer zal pas in oktober 2012 een factuur uitreiken voor zowel het deel van de prestatie dat voor 1 oktober 2012 (19%) als voor het deel van de prestatie dat na 30 september 2012 (21%) plaatsvindt. Het softwarepakket van de ondernemer is niet ingericht op een dergelijke wijze van factureren. Mag de ondernemer in één envelop twee facturen aan de afnemer van de prestatie uitreiken? Eén volgens het huidige factureringssysteem tegen 19% en één aanvullende factuur met de extra verschuldigde btw van 2%.
Ja, dit is toegestaan onder de voorwaarde dat op de oorspronkelijke factuur enerzijds en op de aanvullende factuur anderzijds een verwijzing naar de andere factuur is opgenomen. De twee facturen samen vormen dan de voor de prestatie voorgeschreven factuur. De ondernemer kan ook gebruik maken van de praktische tegemoetkoming zoals opgenomen in vraag en antwoord 4.

Kunnen ondernemers met de Belastingdienst praktische afspraken maken over de uitvoering van het overgangsrecht?
Ja, ondernemers kunnen waar nodig hierover praktische afspraken maken met hun competente inspecteur van de Belastingdienst.

Geldt de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen ook voor ondernemers die nieuwbouwwoningen leveren die ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst in opdracht zijn vervaardigd onder terbeschikkingstelling van stoffen, waaronder grond is begrepen en die na 30 september 2012 in gebruik worden genomen (integratielevering)?
Ja, de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen geldt ook voor integratieleveringen. Hierbij kunnen twee situaties worden onderscheiden.

Situatie A
Een woningcorporatie heeft op grond van een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst een aannemer de opdracht gegeven een aantal nieuwbouwwoningen te bouwen. De woningcorporatie stelt eigen grond ter beschikking aan de aannemer voor de bouw van deze woningen. De woningen worden vóór 1 oktober 2013 geleverd en in gebruik genomen door de woningcorporatie. In dit geval mag de aannemer tegen het 19%-tarief factureren aan de woningcorporatie. De (integratie)levering door de woningcorporatie is ook belast tegen het 19%-tarief.

Situatie B
Een woningcorporatie heeft op grond van een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst een aannemer de opdracht gegeven een aantal nieuwbouwwoningen te bouwen. De woningcorporatie stelt eigen grond ter beschikking aan de aannemer voor de bouw van deze woningen. De woningen worden op 1 januari 2014 geleverd en in gebruik genomen door de woningcorporatie. In dit geval mag de aannemer de termijnen die op grond van de gesloten overeenkomst zijn vervallen vóór 1 oktober 2013 factureren tegen het 19%-tarief aan de woningcorporatie. Op de termijnen die vervallen na 1 oktober 2013 is het 21%-tarief van toepassing.
Voor de (integratie)levering door de woningcorporatie geldt dezelfde knip. Het 19%-tarief geldt voor de termijnen die op grond van de gesloten overeenkomst vóór 1 oktober 2013 zijn vervallen
(inclusief de in de vergoeding begrepen kosten van de vóór die datum ter beschikking gestelde stoffen). Op de termijnen die vervallen na 1 oktober 2013 is het 21%-tarief van toepassing.

Zijn hiermee uw vragen nog niet beantwoord, schroom dan niet om contact op te nemen.

De staatssecretaris is in een vernieuwde besluit nader ingegaan op de gevolgen van de implementatie van de Technische Herzieningsrichtlijn in de BTW-regelgeving per 1 januari 2011. In § 5.3.1 t/m § 5.3.5 worden de gevolgen beschreven voor de btw-heffing bij onroerende zaken die ondernemers zowel bedrijfsmatig als privé gebruiken. Daarbij komt ook de overgangsregeling die in dit kader is getroffen, aan de orde. Dit besluit vormt een bundeling en actualisering van de besluiten die betrekking hebben op het recht van aftrek van btw. Het besluit vormt geen allesomvattende beschrijving van de problematiek die zich voordoet bij de aftrek van btw. Het besluit gaat vooral in op de goedkeuringen die voor bepaalde situaties gelden.

Zie besluit BLKB 2011/641M

De staatssecretaris heeft in een vernieuwde besluit een toelichting gegeven op de goederen en diensten waarvoor het verlaagde omzetbelasting geldt.

Zie besluit BLKB 2011/26M

Zoals in een bericht aangegeven, dient er thans bijgehouden worden wat de verhouding is tussen zakelijke en privékilometers om BTW terug te kunnen vorderen indien de auto privé is.

Hierbij treft u een document aan waarin het bijgehouden kan worden.
Reiskostenvergoeding

De staatssecretaris van Financiën heeft bij een besluit van 6 oktober 2011 (BLKB2011/566M) een aantal beleidsuitingen over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn. Tevens is bij een aantal beleidsuitingen expliciet vermeld dat ze bij eerdere beleidsbesluiten generiek zijn ingetrokken.

Hierbij heeft de staatssecretaris duidelijk gemaakt dat de besluit inzake bijtelling over catalogsprijs het wel degelijk de bedoeling is geweest om de goedkeuring in te trekken om 75% van de BTW af te trekken indien de privé-auto zakelijk gebruikt werd.

Zie besluit.

Ondernemers verstrekken aan hun werknemers goederen of diensten als loon in natura als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het BUA, zoals gratis kerstpakketten.

Een ondernemer kan de aan de verstrekking toe te rekenen voorbelasting in aftrek brengen als hij uitsluitend belaste handelingen verricht en het totaal van de verstrekkingen per werknemer per jaar beneden de grens van € 227 blijft (artikel 4, eerste lid, van het BUA). Als een ondernemer uitsluitend vrijgestelde handelingen verricht heeft hij geen recht op aftrek van voorbelasting, ook niet als de grens van € 227 niet wordt overschreden.

In het geval dat een ondernemer zowel belaste als vrijgestelde handelingen verricht, geldt het volgende. Als de kosten volledig toerekenbaar zijn aan de vrijgestelde handelingen heeft de ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting. Als de kosten volledig toerekenbaar zijn aan de belaste handelingen heeft hij recht op aftrek van voorbelasting, mits de grens van € 227 niet wordt overschreden. Als de kosten niet specifiek toerekenbaar zijn aan de belaste of de vrijgestelde handelingen van de ondernemer, is sprake van algemene kosten. De voorbelasting is dan aftrekbaar volgens het pro rata. Uitsluiting van die aftrek vindt plaats voor zover (vervolgens) de grens van € 227 wordt overschreden.

Zie besluit

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram